บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด และบริษัทคู่ค้าจึงลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ใน
การวิจัยและการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ