milestones

2563

Okuno-Auromex (Thailand) co., ltd changed the name to Auromex co., ltd

2559

ย้ายแผนกอาหารไปยัง 777/4 ซอยโครงการ TIP 6 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการขยายตัว ในส่วนของธุรกิจอาหาร

2558

พัฒนาความรู้ของบุคคลากรและส่งเสริมการ ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการ
จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า

2553

ขยายการให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า
ภายใต้คำว่า “นำรสชาติอาหารที่ดีและปลอดภัย สู่มื้ออาหารของคุณ”

2552

เปิดแผนก Food Additives และห้องปฏิบัติการ Food เพื่อทดสอบสารปรุงแต่งอาหาร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2550

ร่วมทุนกับบริษัท โอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น และเปลี่ยนไปใช้ชื่อ โอคูโน ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550

2545

วันที่ 1 ธันวาคม 2545 คุณเสวก
ประกิจฤทธานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ไทยออโร เม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สืบเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์และการให้บริการหลังการขายฯลฯ บริษัทฯ ได้ย้ายห้องปฏิบัติการไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2535

เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าสารปรุงแต่งอาหารจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยทาง บริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบทางด้านอาหารและสารปรุงแต่งนานาชนิด
เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า อาทิ สารปรับปรุงคุณภาพอาหาร สำหรับควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อยืดอายุอาหาร เป็นต้น

2535

คุณสุกิจ ประกิจฤทธานนท์ได้ก่อตั้งบริษัทฯ
ในนาม Union Engineering Co.,Ltd.
ที่ 23 ซอย ศาลาแดง 1 ถนน พระราม 4 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์

2532

บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Auromex Co.,Ltd. โดยได้นำเข้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการชุบเคลือบผิวโลหะและอโลหะ จากต่างประเทศมาจำหน่ายและให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ
ในประเทศไทย

2563

Okuno-Auromex (Thailand) co., ltd changed the name to Auromex co., ltd

2559

ย้ายแผนกอาหารไปยัง 777/4 ซอยโครงการ TIP 6 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการขยายตัว ในส่วนของธุรกิจอาหาร

2558

พัฒนาความรู้ของบุคคลากรและส่งเสริมการ ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการ
จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า

2553

ขยายการให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า
ภายใต้คำว่า “นำรสชาติอาหารที่ดีและปลอดภัย สู่มื้ออาหารของคุณ”

2552

เปิดแผนก Food Additives และห้องปฏิบัติการ Food เพื่อทดสอบสารปรุงแต่งอาหาร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2550

ร่วมทุนกับบริษัท โอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น และเปลี่ยนไปใช้ชื่อ โอคูโน ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550

2545

วันที่ 1 ธันวาคม 2545 คุณเสวก
ประกิจฤทธานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ไทยออโร เม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สืบเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์และการให้บริการหลังการขายฯลฯ บริษัทฯ ได้ย้ายห้องปฏิบัติการไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2535

เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าสารปรุงแต่งอาหารจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยทาง บริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบทางด้านอาหารและสารปรุงแต่งนานาชนิด
เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า อาทิ สารปรับปรุงคุณภาพอาหาร สำหรับควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อยืดอายุอาหาร เป็นต้น

2532

บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Auromex Co.,Ltd. โดยได้นำเข้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการชุบเคลือบผิวโลหะและอโลหะ จากต่างประเทศมาจำหน่ายและให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ
ในประเทศไทย

2535

คุณสุกิจ ประกิจฤทธานนท์ได้ก่อตั้งบริษัทฯ
ในนาม Union Engineering Co.,Ltd.
ที่ 23 ซอย ศาลาแดง 1 ถนน พระราม 4 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์