บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด

เกิดจากการร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัทฯโอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
จากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2550